top of page
Honda B Series, B16/B18
Harmonic Balancer Bolt Kit
  Kit #: 208-2501
UHL1.350˝Thread SizeM14 x 1.25Wrenching19mmwasher includedYes

ARP Honda B Series, B16/B18 Harmonic Balancer Bolt Kit Kit #: 208-2501

$41.99Price